HLS / Annex SL

HLS / Annex SL richt zich op harmonisatie

Daar waar bedrijven alles op alles zetten om hun systemen te integreren, was dit bij ISO ver te zoeken. Dus daar waar handboeken, procedures, audits, analyses en directiebeoordelingen zo veel mogelijk worden geïntegreerd sloten de diverse normen onvoldoende op elkaar aan. Een belangrijk punt van kritiek van de ruim anderhalf miljoen gebruikers wereldwijd, waar de High Level Structure / Annex SL een antwoord op moet geven.

Hoe is dit zo gegroeid? Toen in 1987 de ISO 9001 het licht zag, was dit binnen ISO de eerste norm voor de inrichting van een managementsysteem. Later volgde de ISO 14001 voor milieuzorg en nog later andere normen voor managementsystemen. Elke norm werd (en wordt) ontwikkeld en onderhouden door een eigen commissie. Deze afzonderlijke commissies hadden een grote mate van vrijheid om de norm naar eigen goeddunken in te richten. Het gevolg hiervan is dat er een grote mate van wildgroei is ontstaan, waardoor het integreren van de managementsystemen door de gebruiker een gecompliceerde klus is. Zelfs als dit organisatorisch in één hand gelegd wordt bij de een KAM-manager. Ingewikkelde kruistabellen, waar elke norm in de bijlagen rijkelijk mee gelardeerd is, blijkt geen structurele oplossing.

Essentie van elke managementsysteemnorm is dezelfde

Bij de implementatie van de eerste versie van ISO 9001 zeiden we het al: “Kwaliteit Mag Geen Toeval Zijn”. Alle managementsysteemnormen zijn gericht op de verankering van bedrijfsprocessen, de uitkomsten daarvan en verbetering van de prestaties van de onderneming teneinde de belangen van stakeholders te dienen. Elk van de betrokken normen vraagt om beleid & doelstellingen, operationele beheersing, metingen, audits, vastlegging van tekortkomingen, analyses, verbeteracties en een directiebeoordeling. Hoewel de focus verschilt (een kwaliteitsprobleem als een falend product, een milieuprobleem als een olielekkage of een veiligheidsprobleem als een gebroken been) de stappen die we nemen zijn dezelfde. Eerst correctie om het probleem op te lossen en vervolgens een analyse van de oorzaak en het treffen van maatregelen om herhaling te voorkomen.

HLS / Annex SL als antwoord

Zoals er tegenwoordig robots zijn om robots te produceren, zo heeft ISO een norm om normen te ontwikkelen. Deze norm schrijft voor welke stappen er genomen moeten worden in geval van aanpassing van een norm of ontwikkeling van een geheel nieuwe standaard. Het zal u niet verbazen dat deze norm voorzien is van talloze bijlagen en er is besloten om de in 2011 vastgestelde High Level Structure integraal als bijlage van dit document op te nemen en dwingend voor te schrijven. Vandaar de benaming “Annex SL”.

Niet alleen de indeling wordt identiek,
óók circa 30% van de tekst.

Omdat de HLS reeds in 2011 is vastgesteld hadden we al een aardig idee hoe de nieuwe ISO 9001 er uit zou gaan zien. Als vingeroefening heeft de met de wijziging belaste commissie (officieel genaamd TC-176/SC2) alle bestaande eisen uit ISO 9001:2008 in de nieuwe structuur gegoten en vervolgens de ontwerpeisen hier in verwerkt. Hieruit is de Committe Draft ofwel CD-versie van ISO 9001:2015 ontstaan.

Structuur van de HLS / Annex SL

Het zal u opvallen dat de hoofdstukindeling keurig te stappen volgt van de PDCA-cyclus. En daarmee sluiten de te ontwikkelen normen ook beter aan bij het gangbare gedachtengoed.

De hoofdstukindeling is als volgt:

1          Scope
2          Normative references
3          Terms and definitions
4          Context of the organization
4.1       Understanding the organization and its context
4.2       Understanding the needs and expectations of interested parties
4.3       Quality management system
5          Leadership
5.1       General
5.2       Management commitment
5.3       Policy
5.4       Organizational roles, responsibilities and authorities
6          Planning
6.1       Actions to address risks and opportunities
6.2       Quality objectives and plans to achieve them
7          Support
7.1       Resources
7.2       Competence
7.3       Awareness
7.4       Communication
7.5       Documented information
7.5.1    General
7.5.2    Create and update
7.5.3    Control of documented Information
8          Operation
8.1       Operational planning and control
9          Performance Evaluation
9.1       Monitoring, measurement, analysis and evaluation
9.2       Internal Audit
9.3       Management review
10        Improvement
10.1     Nonconformity and corrective action
10.2     Continual improvement

En met bovenstaande lag direct de hoofdstructuur van ISO 9001:2015 vast.

Als u meer wilt lezen over de HLS / Annex SL en de achtergonden van de opbouw raad ik aan om de volgende pagina op de IRCA site te bezoeken. U kunt daar ook de Annex SL als PDF-document downloaden.